Taxa included

Heurtault, J. (1990b). Chamberlinarius, new name for Chamberlinius Heurtault, 1983 (Arachnida, Pseudoscorpionida, Cheliferidae). Bulletin of the British Arachnological Society 8: 128.

Taxon
Chamberlinarius pujoli (Heurtault, 1983) (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) 128, Chamberlinarius pujoli (Heurtault)
Chamberlinarius Heurtault, 1990 (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) 128, (replacement name for Chamberlinius Heurtault, 1983), Chamberlinarius