Ukraine Species List (Order: Pseudoscorpiones)

# Genus Species Author Family Links
1 Archaeofeaella henderickxi Kolesnikov, Turbanov, Eskov, Propistsova and Bashkuev, 2022 Feaellidae Data
2 Atemnus politus (Simon, 1878) Atemnidae Data
3 Chernes hahnii (C.L. Koch, 1839) Chernetidae Data
4 Chthonius heterodactylus Tömösváry, 1883 Chthoniidae Data
5 Dactylochelifer latreillii (Leach, 1817) Cheliferidae Data
6 Dactylochelifer latreillii latreillii (Leach, 1817) Cheliferidae Data
7 Dendrochernes cyrneus (L. Koch, 1873) Chernetidae Data
8 Dendrochernes cyrneus cyrneus (L. Koch, 1873) Chernetidae Data
9 Ephippiochthonius pliginskyi Turbanov and Kolesnikov, 2021 Chthoniidae Data
10 Ephippiochthonius tauroscythicus Turbanov and Kolesnikov, 2021 Chthoniidae Data
11 Ephippiochthonius tetrachelatus (Preyssler, 1790) Chthoniidae Data
12 Ephippiochthonius volkeri Turbanov and Kolesnikov, 2021 Chthoniidae Data
13 Mundochthonius carpaticus Rafalski, 1948 Chthoniidae Data
14 Neobisium (Neobisium) actuarium Ćurčić, 1984 Neobisiidae Data
15 Neobisium (Neobisium) brevidigitatum (Beier, 1928) Neobisiidae Data
16 Neobisium (Neobisium) carcinoides (Hermann, 1804) Neobisiidae Data
17 Neobisium (Neobisium) carcinoides carcinoides (Hermann, 1804) Neobisiidae Data
18 Neobisium (Neobisium) crassifemoratum (Beier, 1928) Neobisiidae Data
19 Neobisium (Neobisium) erythrodactylum (L. Koch, 1873) Neobisiidae Data
20 Neobisium (Neobisium) improcerum Ćurčić, 1984 Neobisiidae Data
21 Neobisium (Neobisium) latens Ćurčić, 1984 Neobisiidae Data
22 Neobisium (Neobisium) polonicum Rafalski, 1936 Neobisiidae Data
23 Neobisium (Neobisium) sylvaticum (C.L. Koch, 1835) Neobisiidae Data
24 Neobisium (Neobisium) validum (L. Koch, 1873) Neobisiidae Data
25 Pselaphochernes scorpioides (Hermann, 1804) Chernetidae Data
26 Pseudoblothrus arcanus Turbanov and Kolesnikov, 2020 Syarinidae Data
27 Pseudoblothrus golovatchi Turbanov and Kolesnikov, 2020 Syarinidae Data
28 Pseudoblothrus roszkovskii (Redikorzev, 1918) Syarinidae Data
29 Rhacochelifer schawalleri Dashdamirov, 1999 Cheliferidae Data
30 Roncus lubricus L. Koch, 1873 Neobisiidae Data
31 Roncus transsilvanicus Beier, 1928 Neobisiidae Data